Figuring Futures… een creatieve manier om verhalen te delen en de toekomst letterlijk uit te zetten.

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” 

- Albert Einstein

Het belang van goed communiceren is in coaching, hulpverlening en begeleidingswerk essentieel. Heel wat cliënten hebben echter moeite met het uitdrukken van gevoelens.

Meerdere methodieken hebben het belang van visualiseren en beelddenken al onderstreept. Beelden zijn dan ook krachtiger dan woorden en het gebruik van hulpmiddelen geeft zowel de cliënt als de coach/hulpverlener extra handvatten in het opbouwen van een waarderende dialoog.

Hiernaast weten we vanuit de positieve psychologie dat het belangrijk is om de krachten en mogelijkheden van cliënten aan te spreken en om verder te bouwen op wat er goed gaat.

Met de methode “Figuring Futures” doen we dit bijna letterlijk. We maken gebruik van duploblokken, poppetjes, schatkistjes en andere materialen en bouwen op deze manier samen met onze cliënt een doelgerichte coaching/therapiesessie uit. Het materiaal voedt de dialoog en door situaties voor te stellen spreken we beide hersenhelften aan. Gedachten ideeën, hoop, dromen, angsten, … worden zichtbaar op tafel. We doorbreken de tijdsdimensie door een reflectie op de huidige situatie waarin we ook het beste uit het verleden meenemen.

Van hieruit visualiseren we de weg naar een hoopvolle toekomst waardoor de cliënt een nieuw perspectief vindt en terug mogelijkheden ziet, gebaseerd op zijn krachten en hulpbronnen. Samen met de cliënt maken we de shift van enkel praten tot verwezenlijking van zijn persoonlijke doelen waardoor hij weer de architect van zijn eigen toekomst wordt. Door het meegeven van opdrachten wordt de transfer gemaakt van het beeld op tafel naar de alledaagse situaties in het persoonlijke en professionele leven.

In hoofdstuk 3 van ons boek "Van Klacht naar Kracht. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden" vind je tien bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld ontdek je stap voor stap hoe een oplossingsgericht gesprek wordt opgebouwd en hoe het materiaal de vraagstelling ondersteunt. We beginnen bij het eerste contact met de cliënt, geven foto's en achtergrondinformatie bij elke gespreksfase en beschrijven hoe het materiaal doelgericht kan worden ingezet. Tot slot volgt er per gespreksonderdeel (bouwsteen) een lijst van vragen die je kunnen inspireren in deze gespreksopbouw. 

Op deze website geven we alvast een korte mogelijke opbouw van een eerste coachingssessie weer.

1. Contact maken  

De cliënt wordt uitgenodigd om zijn verhaal te brengen. Zodra ik contact voel, zet ik uit wat ik hem hoor vertellen, en vraag om me te corrigeren wanneer de opstelling niet klopt. Heel snel zijn we samen aan het bouwen/puzzelen.

2. Vertrek vanuit de huidige situatie: probleem(v)erkenning + zoeken naar hulpbronnen

Vertrekpunt is datgene wat de cliënt brengt: Sommigen vertellen over hun problemen, anderen over het ontstaan ervan.

Ik ga in het verhaal van de cliënt via vraagstelling altijd op zoek naar hulpbronnen. 

Het feit dat andere personen, die niet aanwezig zijn, mee worden opgesteld maakt dat je als coach meerzijdig partijdig kan zijn en dat je ook perspectiefwisselingvragen kan stellen.

 

“Je hebt geen toverkracht nodig om je leven te veranderen. Alle kracht die je nodig hebt, zit in jezelf.” - J.K. Rowling

 

 

  

 


De schatkistjes helpen me tijdens de volledige sessie om op zoek te gaan naar kwaliteiten en naar elementen van bezieling en levenskracht bij de persoon zelf.

Heel wat mensen hebben het idee dat ze alles alleen moeten oplossen en denken dat zij één zijn met het probleem. De manier van vraagstelling maar vooral de opstelling maakt duidelijk dat dit niet zo is. Ik stel daarom steeds het probleem los op van het poppetje dat de persoon vertegenwoordigt. 

“Maak je geen zorgen. Maak plannen.” 
Winston Churchill  

3. Beschrijven van de gewenste situatie en doelbepaling

Wanneer ik het gevoel heb dat de persoon me een beeld heeft gegeven over zijn huidige situatie vraag ik hoe hij wilt dat het wordt en maken we een sprong naar de toekomst. Ik nodig de cliënt uit om dat gewenste toekomstbeeld zeer concreet te omschrijven.

4. Uitstap naar het beste uit het verleden: eerdere successen 

Nadien ga ik met de cliënt op zoek naar momenten waarop er al kleine dingen aanwezig zijn van de gewenste situatie. We maken een uitstap naar het verleden en kijken hoe hij in vergelijkbare situaties problemen heeft opgelost. Vervolgens bekijken we hoe hij datgene wat reeds werkte in het verleden kan gebruiken om met de huidige uitdaging om te gaan.

5. Eerste stap op weg naar het doel 

“Never be a prisoner of your past. Become the architect of your future. You will never be the same.” - Robin S. Sharma

Vanaf het moment dat er een beeld ontstaat over de gewenste toekomst is er beweging mogelijk. We gaan dus op zoek naar een eerste kleine stap die de cliënt kan zetten op weg naar datgene wat hij wil bereiken. 

6. Afronden en/of opdracht meegeven

Soms krijgt de cliënt opdrachten mee om zijn doelen te realiseren. 

Elk eerste gesprek kan echter ook het laatste zijn want dankzij het materiaal gaan we al heel snel de diepte in. Eenmaal cliënten inzicht en uitzicht krijgen, en hun schatkist kunnen benoemen, vertrouwen ze weer meer in zichzelf en kunnen ze zelf verder. De methodiek is dus tegelijk zeer vraaggericht en empowerend.

 

Elk geval is anders. Visualiseren: volgen en leiden 

Bovenstaande volgorde is één van de manieren waarop je “Figuring Futures” kan inzetten in coaching, loopbaanbegeleiding, therapie, … 

Ik wil zeker beklemtonen dat elke sessie anders verloopt, net omwille van het vraaggerichte. Soms wordt er veel materiaal gebruikt, soms is less echt more.

De manier van werken en wat er wordt voorgesteld hangt af van hetgeen de cliënt op dat moment brengt. 

“A fool with a tool is still a fool”

Deze uitspraak uit de ICT wereld van Grady Booch is hier ook wel toepasselijk. De methodiek wordt niet ingezet als een trucje. 

De kracht van de methodiek ligt naast het visualiseren in de vraagstelling. Uit bovenstaand 6 stappen plan kan je wellicht het oplossingsgerichte werken afleiden maar je kan zelf het materiaal integreren in een door jou gekozen denkkader, dat werkt voor jou en waar je in gelooft. De cliënt is de referentie: zolang hetgeen je doet afgestemd is op zijn doelen en hij vat wat er gebeurt, is het oké.

Voordelen

Dankzij de methodiek doorbreken we de tijdsdimensie en springen we voortdurend van het heden naar de toekomst en het verleden. Hiernaast worden er, dankzij de schatkistjes, veel waardering, erkenning en complimenten gegeven.

Cliënten geven zelf aan dat Figuring Futures helpt. De uit zichzelf eerder introverte mensen zeggen dat het de dialoog bevordert en dat ze zich zeer uitgenodigd voelen om zich uit te drukken. 

Verder zijn de beelden van de opstellingen makkelijk terug oproepbaar en hebben cliënten een geheugensteuntje wanneer ze met anderen over de inhoud van de sessie willen praten. De  beelden kunnen eveneens helpen bij het uitvoeren van taken of bij het zetten van de eerste stap naar het gewenste doel buiten de gesprekskamer.

Toepassingsmogelijkheden

“Figuring Futures” leent zich naast coaching en (relatie)therapie eveneens voor individuele reflectiemomenten, teambegeleidingen, visieontwikkeling, intervisie en supervisie. 

De hulpverlener/coach wordt zich door het inzetten van hulpmiddelen nog meer bewust van zijn eigen schatten en schades en de invloed hiervan op zijn denken, voelen en handelen, op privé en professioneel vlak.

Bij cliënten kan het eveneens gebruikt worden om genogrammen uit te zetten, een tijdslijn te maken, voor netwerkuitbreiding, …  

In organisaties en teams om de groepsdynamiek zichtbaar te maken, om een historielijn te maken, om (in combinatie met Lego) de visie en de daarmee gepaard gaande waarden duidelijk te stellen. 

Voor meer beeldmateriaal en informatie, kan je de powerpoints bekijken (bij referenties en feedback) van de workshops die ik gaf op internationale congressen.

“Imagination is more important than knowledge” 
Albert Einstein

Ik nodig je graag uit om te beginnen met het integreren van Figuring Futures in je werk. 

Wittgenstein zei: “The limits of my language are the limits of my worlds”. Probeer daarom eens met beelden en materialen te werken, je zal merken dat je automatisch een ander taalgebruik gaat ontwikkelen.

   Ik hoor graag meer over jouw bevindingen.

   Succes ermee!